هیجان را به صورتهای گوناگون تعریف کرده اند از قبیل حالت آشفتگی، به هم خوردن تعادل، دادن پاسخ شدید و ناموزون به محرک. در زندگی امروزی هیجانها به واسطه تاثیر فراوانی که در رفتار، شخصیت و سلامت افراد دارند از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در حالتهای هیجانی جنبه موثر آن احساسی است که به فرد دست می دهد. واژه هیجان را هنگامی به کار می بریم که بخواهیم به توصیف احساسهایی چون عشق یا مهر و محبت، کینه و نفرت، غم و شادی، ترس و امید، رح و شگفتی و مانند اینها که وضع و رفتار خاصی به وجود می آوردند بپردازیم. این احساسها در زندگی ما اهمیت فراوانی دارند و نه تنها در خوشبختی ما موثرند بلکه در سلامت حافظه و نیروی عقل و ادراک ما نیز تاثیر می کنند به تجربه ما معنی می بخشند در داوری ما درباره اشخاص و اشیاء دخالت می کنند و در تصمیم و کردارمان نفوذ انکارناپذیری دارند.

منبع: دکتر سلام